За качеството на решенията в системата за национална сигурност

Изказване „За качеството на решенията в системата за национална сигурност”, направено по време на Кръгла маса, посветена на проблеми на националната сигурност
(23 юни 2008 год., „София-прес”)

Доц. д-р Николай Слатински

  Дебатът за националната сигурност у нас трябва да навлезе в нова, много по-професионална и много по-продуктивна фаза.
  Какво наблюдаваме в тази сфера през годините на Прехода?
  --- Ниско качество на официални документи в сигурността – напр. Концепцията за национална сигурност, както и опитът за Стратегия за сигурност преди 3 години, Стратегическият преглед на отбраната, Годишните доклади за състоянието на националната сигурност.
  --- Влошаващо се качество на експертизата, с която МВнР, МВР и МО „захранват” своите министри, премиера и президента.
  --- Криза в качеството на материалите, които специалните служби изпращат към изпълнителната власт, президента и парламента.
  --- Постоянна политизираност на дискусиите в медиите по въпроси на националната сигурност за сметка на професионализма.
  --- Застаряване на говорещите и пишещите по сигурността експерти и тяхното постепенно интелектуално амортизиране.
  Като човек, който цели 5 години бях както секретар на президента по националната сигурност, така и университетски преподавател, а заедно с това участвах в много научни конференции и имах изяви в медиите, мисля, че погледът ми не е само субективен, а отчасти и обективен. Какво мога още да добавя към този „негативен” списък?
  --- Вземащите решенията в сферата на сигурността не дават път в своите близки обкръжения на професионалистите, а на партийни, групови, патерналистки и емоционално обвързани с тях протежета.
  --- Управляващите, независимо кои са те, търсят в своите документи основно това, което в Брюксел или Вашингтон ще бъде разпознато и припознато като правилно, „прогресивно”, в духа на съюзническите отношения. За което не трябва особен професионализъм, а главно copy-paste.
  Професионалистите са нужни обаче, когато трябва да се откроят, преведат на езика на документа и реализират в политиката националните интереси - за да познаем документът на коя държава е, а не да останем с впечатлението, че тя граничи с Иран, Афганистан и Ирак едновременно.
  --- Не са ясни механизмите, по които се вземат решения, важни за националната сигурност. Никой не дискутира с експертната общност въпросите Дали и Къде – когато говорим за участието в Афганистан и Ирак, нито Дали и Защо - когато се реши да има Министерство на извънредните ситуации. нито Дали и Как - когато се създаде ДАНС.
  Същото стана с „най-съвремения, най-модерния и най-европейския” нов Закон за МВР, който в дисонанс със съвременните тенденции, съветващи: “Сплесквайте йерархиите, изграждайте мрежови структури”, създаде ново, затормозяващо информационните потоци и инициативата управленско ниво, сега вече е целият изпокъсан и продран, а от някои основни негови положения се прави отстъпление и много скоро ще бъде пратен в небитието, като междувременно от МВР бе откъсната НСС, а вече има апетити да отнемат и Пожарната.
  --- Базисни, ключови за националната сигурност учебни заведения като Военна академия и Академията на МВР упорито правят крачки назад в грешна посока и вместо да се опитат – всяка по свой път - да стават Академии за национална сигурност, те биват тласкани в посока на ведомствени подготвителни звена, което заплашва да ги превърне в ПУЦ-ове.
  Това е свързано както със стратегически недоразбирания за ролята на тези две учебни заведения (тук за бизнес интереси, за конфликти на интереси, за апетити за сграден фонд и земя не ми се ще да говоря), така и с вземането на връх на т.нар. потребителски подход – а именно „Потребителят решава всичко”.
  Обаче и най-важното отделно взето потребителско звено, с най-модерно мислещия свой ръководител не могат да налагат ведомственото си, закотвено в днешния ден и днешните задачи виждане, на структури, които държавата е създала и ги е втъкала не във ведомствени, а в национални интереси.
  В Академията на МВР и във Военна академия има специалисти, които не само трябва да обучават съгласно конкретни потребности, но и да предвиждат бъдещи потребности на потребителите, да им помагат да видят новите предизвикателства и рискове, да им подготвят кадри, които компетентно да дават отговор на тези нови предизвикателства и рискове. По-лесно е да се руши, да се свеждат такива учебни заведения в центрове за подготовка на работещите в министерствата, но утре, когато новите потребности поискат качествено нови специалисти – тях кой ще ги готви и може ли това да направят само частни de jure или de facto университети?
  --- Още нещо - чрез печеливши дейности на охранителния бизнес и на базата на нуждите на фирмите от сигурност се създаде някакво охранително (силово, бодигардно, фирмено) виждане за сигурността. А това е само част от науката за сигурността и разсъждаването (доколкото го има) не бива да се ограничава само до тази й част, а трябва да се мисли за цялото и многото други негови измерения – въпросите на стратегическото лидерство, на организационната култура, на анализа и оценката на риска, на управлението на кризи, на гражданската сигурност, на енергийната и на информационната сигурност, на регионалните проблеми на сигурността, на екологията.
  --- Негативна роля в ширещото се разбиране, че Сигурността – това е много просто нещо, играе отказът на Държавата да промени правилата на играта и да ги постави на научни основи. В частност, като въведе известни, дори и минимални критерии - щом някой иска да заеме в държавна или местна администрация позиция, свързана с проблеми на сигурността, то да има изисквания, които при прочее равни условия дават предимство на кандидати - бакалаври, а защо не и магистри по специалности, свързани със сигурността. Т.е. да са слушали поне минимум лекции, да са прочели поне минимум книги.
  А не невинни и романтични създания, които хал-хабер са нямали от сигурност до вчера, да стават днес заместник-министри на извънредните ситуации и отбраната, или съветници на вицепремиера по управление при кризи! Ако утре се случи нещо, какво ще правят тези заместник-министри или съветници, какви съвети ще дават в кризисната ситуация?
  --- Има в голяма степен банализиране и изпразване от модерни знания и съвременни идеи на образованието в сигурността. Сега поне е лесно - чоплиш известно време в Интернет, прочиташ няколко книги и започваш да преподаваш. Сигурност се изучава на много места, но критериите за качество на предлагания на научен продукт, стандартите и новостта в знанията не се контролират. Това девалвира самото преподаване и подвежда младите - че наистина националната сигурност е много просто нещо
  --- Неправителствените структури могат да бъдат много полезни в повишаване на качеството на дебата за националната сигурност, но след като държавата засега не афишира особена потребност от тези NGO, те предпочитат ролята на преносители на външните идеи и възгледи в нашия вътрешен политически живот. Разбира се, ние се нуждаем от външни идеи, държавата и нашето мислене трябва да влязат в крак с духа и приоритетите на партньорите по Съюзи и Алианси, но когато NGО-та са главно говорители на геополитически фактори, те не допринасят за професионализирането на дебата, а по някакъв начин дори „свиват” този дебат, ограничават го, защото всяка идея, която не пасва на предадената и спусната ни отгоре и чрез тях истина като от последна инстанция, се обявява и оценява за пост-комунистическа, архаична, про-руска или поне маргинална.
  В заключение ще кажа със съпричастност и пристрастие следното:
  --- Управлението на системата за национална сигурност се нуждае от професионален дебат, експертна помощ и научно обосноваване.
  --- Управлението на тази система означава и прозрачност – как тя функционира и може ли да влезе в режим на самооптимизиране. Обществото трябва да знае как и защо се вземат решенията на най-високо ниво на системата за сигурност и дори да знае, че понякога тази система не работи както трябва, вътре в нея няма синхрон и дори елементарен ред, че в нея не рядко не кучето върти опашката, а опашката върти кучето. Ще дам пример с „онази” декларация, с която България се присъедини към подетата от Брюс Джаксън инициатива на 10 централноевропейски страни в подкрепа на САЩ за Ирак. Тя бе „приета” и оповестена по начин, поставил президента ни пред свършен факт и той я видя след като светът научи за нея.
  --- Управлението на системата за национална сигурност трябва да бъде поставено на системна основа – концептуално, нормативно, ресурсно и кадрово, а не все така да бъде на принципа на пробите и грешките и по метода на импровизациите - когато щом почувстваме, че нещо трябва да се направи и правим нещо - Агенция ли, Комисия ли, Служба ли. А после цялата система и десетки хиляди съдби в нея се тресат и преживяват какво ли им носи поредната реформа...
  За кадровото и ресурсното осигуряване ще кажа следното: трябва от една страна да защитим професионалистите от волунтаристкия, партийно-шуробаджначески произвол, а от друга страна – преди да говорим колко пари още са нужни за сигурност, трябва да видим как се харчат ресурсите в отбраната и сигурността - дали в отговор на реалните потребности или се определят от други съображения – вемодствени, лобистки и-или свъзани с размера на комисионната.
  А сега специално за концептуалното и нормативното осигуряване.
  Следва кратък именик на необходимите документи в тази област.
  ● Нова (и качествена) Стратегия за национална сигурност.
  ● Стратегически преглед на националната сигурност: много нужна ни инвентаризация на законите, задачите и структурите от гледна точка на нашето ефективно и пълноценно членство в НАТО и ЕС.
  ● Закон за националната сигурност - с който да се дефинира най-сетне структурата на системата за сигурност и да се определят координацията и взаимодействието между отделните нейни звена.
  ● Нов Закон или дори Закони за Отбраната и Въоръжените сили, нов Закон за КСНС и Закон за Съвета по сигурността към МС, Закон за разузнавателната общност или пък Закони за отделните специални разузнавателни служби (това засяга най-напред НРС и НСО, които все така са в правен вакуум), нов Закон за специалните разузнавателни средства и Закон за отбранителната индустрия.
  Опитът от 20-те години на Прехода ни убеди колко неефективна и порочна, особено пък в националната сигурност, е практиката да се решават нормативните въпроси с импровизации и “на парче” - без нужното стиковане с другите закони, без наличието на единна визия и без общ замисъл. От това нормативната уредба на националната ни сигурност буквално е заприличала на покрито с кръпки одеяло.
  ● Управлението на системата за национална сигурност изисква инвестиции в сивото вещество, в науката и в младите. А най-добре е това да стане именно като инвестиции в млади хора, които имат висок интелект и могат да си позволят да се занимават с наука. Ние, дето 20 години вече говорим за сигурност по всички медии сме като уморени коне - добре е да не ни убиват, а да ни ползват, но е време да се даде път на младите. Те са моята надежда - при този рано състарен наш елит, който обича приемите и коктейлите, вместо да заляга над чужди езици и нови комуникационни технологии, и който предпочита да скита из ловните полета и да ходи на сафари, вместо да сърфира из безкрайните пространства на Интернет.
  Накрая - дано изводите от моите размисли за сигурността не се повлияят от емоционалната форма, а от нейното съдържание, не от моя едва сдържан гняв, а от грижата България да изгради система за сигурност - подложена на активна обществена дискусия, подкрепена с модерна професионална експертиза и базирана на съвременната наука.

23.06.2008 год. Николай Слатински

Kakva e posashtaemostta na saita?Pitam zashtoto se interesuvam kolko hora chuvat ili prochitat razmislite Vi?

Re:

Можете да я видите, като кликнете в/у бутона на "Extreme Tracking" (със синята сфера) най-отдолу на страницата.

Едно мнение за т. нар. експерти по националната сигурност

През последните години полемиката по проблемите на националната сигурност придобива все по-абстрактен смисъл и наукообразен характер. В огромния обем от писани и изговорени позиции все по-голям дял заемат прекалено общите констатации, красивите безсъдържателни словосъчетания, безкритичната апологетика на чужди постановки. Голяма част от това творчество е свързано с неточно формулиран предмет на изследване и поради това е несъотносимо към ситуацията и предизвикателствата пред България и в значителна степен напомня напъните на персонажите от Ганкиното кафене да обясняват ситуацията в света и да определят световната политика.
Казано най-кратко националната сигурност се оказа добър ловен терен, на територията на който много хора се опитват да правят пари или кариера, а по възможност и двете. На практика нарояването на “експерти”, занимаващи се “професионално” с тази проблематика не води нито до подобряване на собственото им качество, нито до реален принос към националната ни сигурност. Нещо повече упражненията им в повечето от случаите имат пряко или косвено влияние за вземането на неправилни стратегически решения по жизненоважни за сигурността проблеми, пилеенето на ресурси и дори за пропускането на исторически възможности да се отговори на предизвикателствата. По същество и към настоящия момент България няма визия за националната си сигурност в условията на глобализация и продължава да се върти в омагьосания кръг на представите от миналото и примитивната интуитивност на некомпетентни хора.
Лансираните и самолансиращите се в общественото пространство “експерти” по национална сигурност са няколко категории:
1. Органично свързани с миналото служители от структурите за сигурност (МО, НРС, МВР), уповаващи се на своя практически опит в една качествено различна от сегашната ситуация. При всеки намек за реорганизация на системата този тип специалисти вади старите хоругви и се опитва да реанимира добре познатите им организационни и функционални конструкции. При подобен бекграунд естествено се стига до нормативни решения, задълбочаващи йерархичността в сферата на сигурността, раздуване на щатовете и бюджетните разходи без ясна връзка с потребностите на обществото и реалния принос към националната сигурност.
2. Дейци на системата за сигурност от периода на прехода, трудовият стаж на които е преминал в съзерцание на криминалното раздържавяване или в активно съдействие на силните на деня за гладкото протичане на този процес. Въпреки ограничеността на познанията им единствено в рамките на този практически принос те се изживяват като експерти от най-висока проба и неоценимо богатство за държавата. Позициите им по организацията и функционирането на системата са силно зависими от всяко ново политическо статукво и до голяма степен се свеждат до безрезервна подкрепа на всякакви инициативи и експерименти.
3. Специалисти по най-различни въпроси, които като бълхи напускат досегашния си вече празен юрган и прескачат в този на националната сигурност с напълно разбираеми хранителни намерения. В тази категория се срещат бивши военни (артилеристи, пехотинци, моряци, тиловаци и т.н.), бивши и настоящи служители на МВР (полицаи, пожарникари, жандармеристи, граничари), предприемчиви хора с всевъзможни други специалности. Голяма част от тях имат повърхностна и/или изкривена представа за системата за сигурност и дори не знаят къде се намират нейните институции. Като правило са крайно агресивни в заемането на пространство в сферата на националната сигурност (структури, свързани с националната сигурност; университети, национални и международни форуми, различни проекти) и най-успешно профанизират тази проблематика.
4. Изследователи в сферата на сигурността, значителна част от които са кабинетни експерти, придали наукообразно-търговски вид на своята неадекватна на съвременните изисквания компетентност или дискретното трансфериращи неразбираеми и за самите тях чужди идеи и цели разработки. Изявите им са насочени към скоростно пълзене към по-горните нива на научната пирамида чрез стъпване върху купища ненужни и посредствени творения и безмилостни академични и междуличностни интриги. Готови са неограничено да разпространяват искрите на знанието и може да бъдат открити в щатните и хонорарни списъци на 3, 4 и дори 5 университета, изследователски центрове, медии и т.н. едновременно.
5. Парламентаристи с най-различен политически и бизнес-профил, членове на съответната комисия на Парламента, членове на правителството, съветници, помощници и други “щатни” експерти по националната сигурност. Голяма част от тази категория няма каквото и да е образование в сферата на сигурността, липсва им концептуално мислене и държавнически поглед, а много често дори чуждоезикова подготовка и собствен житейски опит. Представителите на тази категория се влияят силно от партийни догми, субективни преживявания и пристрастия по повод различни форуми, командировки, служебни контакти, въздействие на наши и чужди “авторитети”, корпоративни интереси.
В общи линии това са характеристиките на значителна част от разпознаваемия от обществото интелектуален потенциал и към него то е адресирало очакванията си в сферата на националната сигурност. Голямата амбиция на неговите представители е да бъдат припознати от някоя от властите като експерти и в качеството им на такива да бъдат включвани в различни открити или скрити за обществото работни групи, екипи, комисии, проекти и прочие инициативи, носещи преки или косвени облаги. Основният им принос е в сферата на собствената сигурност и благополучие. В главите на повечето от тези “експерти” продължават да доминират твърдите елементи на сигурността, силовите структури, йерархичните конструкции, самоцелните щатове, формалната логика. В различни периоди на преден план излиза една или друга категория “експерти”, но продукцията на всяка една от тях е твърде близка в съдържателно отношение и спокойно може да се обозначи със знак “Невалидно”.
Реалните концептуални способности на този “елит” могат да бъдат измерени с полезността на повечето от публикациите на представителите му, както и с разработените с негово участие стратегически документи, организационни стратегии, закони и подзаконови актове в сферата на сигурността. По правило те или са формални и не произвеждат сигурност или са толкова зле подготвени, че веднага след приемането им започва преработването им или се отхвърлят напълно. Новите опити са също толкова неуспешни, но поради монополното положение на тези хора омагьосаният кръг не може да бъде разкъсан и следва нова спирала на отрицателно развитие. В същото време хора с доказан потенциал са демотивирани и не се използват пълноценно от институциите и обществото.
Тази ситуация става все по-очевидна. Заобикалянето на реалните проблеми на сигурността или отместването във времето на тяхното решаване може да се окаже непоправимо и изключително опасно за обществото. Преодоляването на тази заплаха изисква изваждането от активна употреба на този тип “експерти” и навлизането в тази сфера на по-подготвени и стратегически ориентирани хора. За всеки мислещ човек е ясно, че основните проблеми за сигурността са преди всичко на плоскостта на вътрешната сигурност и предполагат реализиране на стратегически програми за запазване и развитие на генопотенциала на нацията; интегриране на обществото; ограничаване на неблагоприятните ефекти от глобализацията и извличане на ползи от този процес; повишаване нивото на гражданската сигурност и осигуряване на ефикасна и ефективна защита на населението и критичната инфраструктура; подготовка за преминаване към алтернативни на петрола енергийни източници; преодоляване на заплахата от дефицит на питейна вода; овладяване на демографската криза и емиграционния натиск върху страната, пораждащи опасност от промяна, в т.ч. и механична, на етническата и религиозна характеристика на населението.
Това именно са реалните предизвикателства пред сигурността на България и те изискват нов подход, нови политики и практики. Посочената проблематика или не е във фокуса на вниманието на посочените експерти или само се маркира без да се търсят практически решения. Повече от ясно е, че те притежават силно развити суета и инстинкт за оцеляване, но не и необходимите на обществото способности за работа в тази сфера.
Създаването на капацитет по проблемите на националната сигурност в научните общности, централната и местната администрация, сектора за сигурност, политическите среди е стратегическа задача пред системата за сигурност. В противен случай ще продължим да произвеждаме празни теории и неработещи решения и без каквато и да е отговорност пред сегашните и най-вече пред бъдещите поколения ще наблюдаваме постоянното намаляване на способностите ни да осигуряваме националната сигурност в един все по-сложен и противоречив свят..

С 99% от написаното съм съгласен. Да, точно това са контингентите от експерти и "експерти" в сферата на националната сигурност. Трудно е да се измисли друг източник на подготвени или стремящи се да си кажат мнението кадри. Единственото, с което не съм съгласен е, че хората се оценяват по това - откъде произхождат и към какво се стремят (всеки се стреми да се докаже, да се реализира, да заяви позиция, да спори с аргументи - дотолкова, доколкото може да ги намери и изговори). А би трябвало хората да се оценят по това, което правят, по позициите, които заемат, по анализите, с които изследват проблемите на националната сигурност, по качеството и верността на техните прогнози. Именно и затова и създадох своя сайт - уморих се да преобръщам тонове информация, книги, студии, доклади, изследвания - за да извадя от там зрънцата злато, а след това някой, който не е прочел и една хилядна от този огромен обем публикации, да вземе на готово сдъвканото и да го употреби като свое, или като подразбиращо се, като толкова просто и логично. И още поради една причина създадох този сайт - за да се види, че има разлика между експерт и "експерт", че не е достатъчно да си умен и задълбочен, а трябва и да ти стиска, че не е важното само да споделяш известни принципи и позиции, но и да ги отстояваш - без да си мислиш с трепет дали няма да си понесеш последствията от това, дали няма да ядосаш властта, която има куп средства и механизми да те накаже за иначемислието.

Забравихте да се представите. Тогава може би експертното Ви есе на тема 'експертите в националната сигурност' щеше да изглежда малко по-подплaтено..

Все пак, имам един въпрос към Вас. В цялото това предълго изложение, в което анонимно бяха зачеркнати напрактика всички личности, лица и тн, имащи що годе някакъв опит в дейности, свързани със системата за национална сигурност, само не можах да видя едно единствено и много важно нещо - а как именно спред Вас трябва да се подготвят адекватните и компетентни експерти в тази сфера и къде, в коя друга област/сфера/професия да ги търсим?

Далеч съм от мисълта да задраскам всички, гравитиращи на служебни или изследователски орбити около проблемите на националната сигурност. Поставям отрицателен знак на приноса в тази област на повечето официализирани "експерти", влиянието на които върху решенията в сферата на сигурността за съжаление е твърде осезаемо. Заместването им с хора, обърнати към реалните проблеми на сигурността и способности за решаването им, съвсем не е лесен и бърз процес. И въпреки това обществото трябва да осъзнае необходимостта от изграждане на квалифицирани и компетентни кадри за институциите, свързани както с "твърдите", така и с т.нар. меки аспекти на сигурността. Съдържанието на съществуващите образователни и обучителни форми в държавните и частните университети и в някои ведомства не отговаря на съществуващите и още по-малко на очакваните предизвикателства. Вакуумът е толкова голям, че е невъзможно да се преодолее без национална концепция и съответно на система за образование и обучение в сферата на сигурността; утвърждаване на тази основа на изисквания и стандарти за заемане на длъжности, свързани със сигурността, във всички институции на властта, органите на местното самоуправление, службите за сигурност, собствениците и операторите на критична инфраструктура както и въвеждане на система за обучението им през целия период на изпълнение на такива функции. В противен случай ще продължи масовата самодейност, субективното откриване и закриване на университетски специалности, възпроизвеждането на добре познатите ни експерти, специалисти, стратези, лидери, представляващи може би една от заплахите за националната сигурност.

Точно към този коментар ми е много трудно да добавя нещо смислено и на нивото на самия коментар. Аз също споделям, че словесното пространство на националната сигурност е задръстено от едни и същи хора, ние си ходим на конференциите, слушаме се един друг, четем се в пресата и списанията един друг, вече и да си запушим ушите, ще знаем кой какво е казал. Тече една профанизация на говоренето, на напъните за стратегическо мислене в националната сигурност. Може би това е защото "отдолу" никой не идва и липсата на конкуренция изкривява качеството на продукта, който се "продава" на пазара на специалистите-стратези в тази сфера. Аз самият се прозявам от досада много често, когато слушам или чета поредния опус на колега-приятел. Започвам да си мисля и че отсъствието на реални стратегически перспективи в политиката за национална сигурност и отбрана и във външната политика и политиката за вътрешна сигурност на страната ни водят именно до това - да няма качествени, оригинални, завладяващи духа и ума стратези. Когато в тези области страната ни е безгръбначна, безволева, реактивна, априорна, банална и откъсната от дебата, който се води в Европа и света по отношение на сигурността, то как да има качествени мислители, как да се раждат и качествени мисли.
Иначе съм съгласен - проблемите и процесите в сигурноста са много важни и с огромно значение за хората, тук всякакъв непрофесионализъм може да има колосални последици. Аз точно за това пиша, за това ратувам - да се създават условия, които не позволяват на пълни лаици и профани да управляват такива процеси и да решават такива проблеми.
Ние се въртим из университетите, знаем къде какво е, как е нивото на преподаването. Няма защо да се лъжем. Ако човек-преподавател няма вътре в себе си някаква ценностна система, ако той за себе си не държи летвта високо, ако не гони качествени образци на Запад и в Русия, той значи несъзнателно или съзнателно участва в един театър, когато ВУз-ът е черна кутия, на чийто вход са студентските пари, на изхода са раздаваните дипломи, но какво има втъре в тази черна кутия - има ли преподаване на качествено знание, има ли академичен дух, има ли стимули за студентите да стават професионалисти, а преподавателите - да създават професионалисти - един дявол знае. Тук в една не малка степен всеки отговаря за себе си. Аз лично се старая да давам максималното от себе си (което не значи, че не се уравям понякога, че халтуря, че разчитам на рутината, че допускм да ставам участник във формални ритуали и процедури), опитвам се да съм на нивото на своите западни, руски и български (1-2-3-4) учители в тази област, защото ми се иска да се уважавам и защото обичам студентите си. Но нерядко съзнавам - трудно е да постигна сам нещо, след като е създадена среда на формално отношение, на ниска взискателност, на глдане през пръсти, на четене на лекции като отбиване на номера и на принципа - Взимам си заплатата и шапка на тояга! Студентите все повече свикват, че изпитите така или иначе се вземат, ще избутат докрая и да учат, и да не си дават много зор. В такъв случай си казвам, че пак си струва да се раздаваш - заради тези няколко студенти, в които има много хляб и хъс...

Съгласна съм с мнението Ви, действително има необходимост от национална стратегия, от по-високи критерии при избора на експерти и повишаване качеството на подготовката им. (Това се отнася както за "официализираните", така и за тези, чието влияние не е толкова осезаемо.) А неадекватните реакции на някои от днешните политически лидери по проблеми свързани със нац. сигурност са живо доказателство за класата на техните експерти и съветници в областта.

Бих Ви помолила за едно - ако това не представлява твърде голям проблем за Вас, да пишете мненията си неанонимно. Разбира се, това е личен избор и не бих искала с нищо да Ви задължавам.

Поздрави и приятен ден!