Осем стъпки към минимизиращо рисковете поведение METAPHOR (МЕТАФОРА)

  Предлаганият текст е синтезиран вариант на подготвяна научна публикация, която ще се състои от две части:
  ● теоретична обосновка на използвания от мен 8-стъпков модел за минимизиращо рисковете поведение “METAPHOR" (МЕТАФОРА).
  ● практически резултати от дейността ми по прилагането на този модел.

  Едно дълго пояснение:
  През последните двадесет години (след 1989 г.) настъпиха резки, радикални и драматични промени не само в живота на държавата и обществото ни, но и в моя живот. В частност, от човек, занимаващ се с математически науки (и по-точно – в областта на непрекъснатите среди), аз постепенно „потънах” в науките за сигурността.
  Необходимостта не само да се печелят признание, степени и звания чрез теоретичната работа на научното поле, но и да се печелят средства за нормално съществуване и подпомагане на трите деца студенти, често ме принуждаваше (това е точната дума) да се занимавам с практически проблеми в такива интересни и с много интелектуални предизвикателства сфери като: “Анализ и управление на риска”, “Съвременни аспекти и проблеми на управлението”, “Вземане на решение в сложни системи и при висока степен на неопределеност”, „Йерархични vs. Мрежови структури” и др.
  Постепенно изработих свой подход в тези дейности, който „изкристализира” в Осемстъпковия модел „METAPHOR” (на български „Метафора”).
  Това е модел за минимизиращо рисковете (без-рисково, не-рисково, анти-рисково) поведение, т.е. поведение, което позволява в не малка степен да се избягва попадането в ситуации, които могат да доведат до негативни последици.

  Реших да напиша този материал за своя сайт поради 3 причини:
  1. Натрупал съм досега не малко теоретичен материал и практически опит, които могат да послужат като добра основа за научна статия.
  2. Има вече случаи, когато мой колега или студент желае най-малкото да упомене този метод в своите разработки и за целта се нуждае от някаква моя публикация – така че да може коректно да я цитира.
  3. Някои от хората (от администрации или компании), които под една или друга форма обучавам или на които изнасям лекции, са останали с впечатлението, че разказваният и прилаган от мен модел „METAPHOR” е нечий западен модел за минимизиращо рисковете поведение.
  Казах си: Може този модел да не е нещо чак пък толкова сериозно като постижение, но си е мой и преди да е публикуван от някого другиго, нека да си го „заплюя”, „регистрирам”. Защото аз съм неговия автор, в края на краищата.
  Не, не е (само от) суета. Вижте, например, на моя сайт поне началото на статията ми „Петте нива на сигурността – подходи и аспекти”.
  Преди десет години предложих Схема за петте нива на сигурността, която си е мой, макар и скромен, но оригинален принос – е, нека да е мини-принос, дори микро-принос – в науката за сигурността. А после моята Схема тръгна от статия в статия и от книга в книга на български автори – все едно е подразбираща се, като че ли е общоизвестна, сякаш е класическа Схема, въведена от някой западен научен колос. Без в огромното мнозинство от тези публикации авторите да са си направили труда да цитират скромната ми персона като автор на тази Схема.

  А сега по същество, накратко и схематично за Осемстъпковия модел „METAPHOR” (тук съвсем сбито е даден теоретичният разказ за модела):

  Модел „METAPHOR”:
  M – Money (Пари).
  E – Environment (Среда).
  T – Technologies (Технологии).
  A – Aims (Цели).
  P – People (Хора).
  H – Hazards (Опасности).
  O – Opponents (Опоненти).
  R – Regulations (Регламенти).

  Когато се предприема някаква дейност - насочена към производство на стойност, или за създаване на конкурентно предимство, или е радикален реинженеринг, или цели реализирането на проект, или е изправена пред необходимостта от изработване и оптимизиране на стратегия - трябва да се направи анализ на всичко, свързано с:
  ♦ Парите (т.е. финансите, които се ангажират).
  ♦ Средата (в която се развива дейността).
  ♦ Технологиите (които се прилагат).
  ♦ Целите (които се преследват).
  ♦ Хората (които се ангажират).
  ♦ Опасностите (които могат да възникнат).
  ♦ Опонентите (които могат да са заинтересовани от неуспеха ни).
  ♦ Регламентите (т.е. нормативните документи, които трябва да се спазват).

  Следват Осемте стъпки на модела „METAPHOR”:

  ◄ Стъпка “M” (Стъпка 1) – Money (Пари).
  Например - какво ще се изразходва; къде ще се изразходва; за какво ще се изразходва; кому ще се плаща, от кого или на кого ще се заема; кой ще ни кредитира или кого ще кредитираме; къде могат да ни очакват финансови щети, провали, преразходи, подводни камъни, завличания, невъзвращаемост; ефикасност на използването на средствата (постигане на целите) и ефективност на използването (съотношение постигнати цели:вложени средства) и т.н.

  ◄ Стъпка “E” (Стъпка 2) – Environment (Среда).
  Например – в зависимост от дейността – международна среда (глобална, европейска, регионална, национална); външна среда; вътрешна среда; политическа, икономическа, социална, пазарна екологическа среда; метеорологични прогнози (ако трябва) и т.н.

  ◄ Стъпка “T” (Стъпка 3) – Technologies (Технологии).
  Например – информационни, управленски, инженерни; оборудване, екипировка, помощни средства; обработка и защита на информацията; средства за лична защита; превозни средства и т.н.

  ◄ Стъпка “A” (Стъпка 4) – Aims (Цели).
  Например – към какво се стремим; какви задачи си поставяме; на какво искаме да въздействаме; какво впечатление искаме да произведем; имидж; авторитет; производствени задачи; повишаване на стойността, на инвестиционната привлекателност, на сигурността и т.н.

  ◄ Стъпка “P” (Стъпка 5) – People (Хора).
  Например – човешки ресурси; специалисти; външни експерти; охрана; агенти за влияние, лоби, групи за натиск и т.н.

  ◄ Стъпка “H” (Стъпка 6) – Hazards (Опасности).
  Например – внезапни, непредвидени събития; природни явления; инциденти, злополуки, бедствия, аварии, катастрофи; „паднало от небето”; „дебнещо зад ъгъла”; “едва избягнато”, “за малко да ни удари”, “разминаване на косъм” и т.н.

  ◄ Стъпка “O” (Стъпка 7) – Opponents (Опоненти).
  Например – конкуренти; противници; врагове; злоумишленици; клеветници и разпространители на слухове; саботьори; „шпиони”; внедрени и т.н.

  ◄ Стъпка “R” (Стъпка 8) – Regulations (Регламенти).
  Например – закони, наредби, постановления, правилници; стандарти; вътрешна нормативна уредба; Система за управление на качеството; Система за управление на околната среда; безопасни условия на труд и т.н.

  В заключение: Надявам се, че по-нататък, когато се приведат примери за практическа реализация на този Модел, ще стане ясно, че той наистина съдържа в себе си репери, опори, предпазни механизми и елементи на ранно сигнализиране, които позволяват поведението да бъде минимизиращо рисковете и позволяващо да се правят правилно правилните нека.

  Николай Слатински
  23.10.2009 г.

Велик човек сте Вие,доц.Слатински!За мен винаги е удоволствие да чета Вашите публикации-новаторски,финно поднесени,от които човек винаги има какво да научи!Поздрави!

Драга Благовеста, прекалено силни думи сте казала, аз си знам колко струвам в сравнение с високите ми образци в човещината и науката. Благодаря ви за казаното, защото то е от мислещ и пишещ човек, от млад творец, който одухотворяваше в известна степен моите лекции и ги превръщаше в предизвикателство - да се разказват важни неща на знаещи хора е много трудно.
Пак ви напомням - пратете ми вашата книга на файл - да не се налага да си сканирам разни добри идеи - когато искам да ги цитирам.