Управлението на риска - част от стратегическия мениджмънт на държавата и компанията (Презентация)

  Това е презентация, представена на семинар по управление на риска, състоял се неотдавна в София

  ► Слайд 1
  Управлението на риска - част от стратегическия мениджмънт на държавата и компанията
  Доц. д-р Николай Слатински
  nikslat@gmail.com
  www.nslatinski.org
  Facebook: Nikolay Slatinski
  Skype: nslatinski
  
  ► Слайд 2
  Риск - възможност от събитие или процес, които могат да имат негативно въздействие върху постигането на целите на Държавата или Компанията.
  
  Рискът се измерва с вероятността да се реализира и с последствията – ако се реализира.
  
  Риск, който би довел до положителни последици, ползи, изгоди или печалби, се нарича „шанс”.
  
  
  ♦ Риск – “подводна скала”.
  
  ♦ Понятието “риск” на китайски се представя с два йероглифа: “вятър” и “опасност”.
  
  ♦ Питър Дракър: Решение, което не включва риск, вероятно не е решение.
  
  ► Слайд 3
  4 въпроса и 4 отговора:
  1. Въпрос: „Защо трябва да управляваме рисковете?”.
  Отговор: „Защото другояче вече не може.”
  
  2. Въпрос: „Кога трябва да управляваме рисковете?”.
  Отговор: „През цялото време”.
  
  3. Въпрос: „Кой трябва да управлява рисковете?”.
  Отговор: „Всеки в сферата на своите отговорности”.
  
  4. Въпрос: „На каква цена трябва да управляваме рисковете?”.
  Отговор: „На цена, която не надхвърля разходите за Риск-мениджмънта.
  
  
  Да се правят правилно правилните неща.
  Няма смисъл да се правят правилно неправилни неща.
  Питър Дракър: Вършенето на правилните неща е много по-важно от правилното вършене на нещата.
  
  ► Слайд 4
  Risk Management, not Risky Management.
  
  Всеки мениджър е риск мениджър.
  Днешното време и Средата за сигурност:
  Държавата и Компанията са отворени системи. Това изисква управление и контрол на преминаващите през тях процеси, преноси, потоци, трасфери и трафици.
  
  В какъв свят живеем? Какви са неговите характеристики и специфики?
  • процеси на турбулентност и хаос.
  • силна динамика.
  • ускорени темпове на промяна.
  • ескалираща несигурност.
  • засилваща се непредсказуемост.
  • нарастващо ниво на сложност.
  • съкращаване на времето за вземане на решения.
  • рисковото общество (Улрих Бек)
  
  ► Слайд 5
  Мислете за съществуването
на черни лебеди!
  Хората мислят линейно, т.е., щом нещо се е случвало по един и същи начин 99 пъти, то и на 100-я път ще се случи точно така и по същия начин.
  Така една пуйка си мислила, че щом 1-я, 2-я, 3-я, ... 50-я, 99-я ден я хранели обилно, то ще я нахранят и на 100-я ден, а вместо това ...

  Ние сме в условия. А кризата е благодатна среда за феномени тип „черен лебед”, ако следваме чудесната едноименна книга на Насим Талеб.
  "Черен лебед" е събитие, което:
  (1) се случва изключително рядко;
  (2) случването му не следва от нормалната логика на процеса;
  (3) ако се случи, ефектът от него е огромен.
  Нарича се „черен лебед”, защото европейците векове наред смятали, че всички лебеди са бели, докато не видели в Австралия, че има и черни лебеди, с което цялата им теория за белостта на лебедите рухнала.
  
  ► Слайд 6
  Три вълни в еволюцията на сигурността:
  Първа вълна - Вълната на БЕЗОПАСНОСТТА.
  
  › Безопасността, разбирана вкл. буквално - като „без-опасност”.
  › Този период е „наследен” от Студената война и трае до около 1994 г.
  › Ставаше дума за СЪСТОЯНИЕ, за обезпечаване на АБСОЛЮТНА (ПЪЛНА) СИГУРНОСТ.
  › Всички усилия на Държавата, Компанията са насочени към: ЗАЩИТА КНА БЕЗОПАСНОСТТА.
  
  Основни специфики:
  ● Безопасността е състояние.
  ● Безопасността се защитава.
  ● Целта е постигане на абсолютна (пълна) сигурност.
  ● Стратегията е РЕСУРСНО ОРИЕНТИРАНА, т.е. базира се на наличните ресурси и затова се стреми максимално да ги умножи.
  
  ► Слайд 7
  Три вълни в еволюцията на сигурността:
  Втора вълна - Вълната на СИГУРНОСТТА.
  
  › Сигурността, разбирана много повече от „без-опасност”.
  › Този период продължава от 1994 г. до 11 септември 2001 г.
  › Става дума за хибридно съчетание на СЪСТОЯНИЕ и ПРОЦЕС, за гарантиране на ОТНОСИТЕЛНА (ПРИЕМЛИВА) СИГУРНОСТ.
  › Всички усилия на Държавата, Компанията са насочени към: ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА.
  
  Основни специфики:
  ● Сигурността е хибридно съчетаване на състояние и процес.
  ● Сигурността се гарантира.
  ● Целта е постигане на относителна (приемлива) сигурност.
  ● Стратегията е РЕСУРСНО ОРИЕНТИРАНА, т.е. базира се на наличните ресурси и затова се стреми те да бъдат изградени на принципа на разумната достатъчност.
  
  ► Слайд 8
  Три вълни в еволюцията на сигурността:
  Трета вълна - Вълната на РИСКА.
  
  › Рискът се разбира като въздействие на несигурността върху целите на системата (държавата, корпорацията).
  › Този период започна от 11 септември 2001 г.
  › Става дума за ПРОЦЕС, за постигане наприемливо ниво на МИНИМИЗИРАНИ РИСКОВЕ.
  › Всички усилия на Държавата, Компанията са насочени към: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.
  
  Основни специфики:
  ● Общуването с риска е процес.
  ● Рискът се управлява (приема, избягва, споделя, ограничава).
  ● Целта е постигане на минимизирани рискове.
  ● Стратегията е ЦЕЛЕВО ОРИЕНТИРАНА, т.е. базира се на целите, които системата се стреми да постигне.
  
  ► Слайд 9
  Какво трябва да помним винаги за Риск-мениджмънта:
  ▪ Внедряването на Риск-мениджмънта е продължителен и сложен процес.
  
  ▪ Риск-мениджмънтът не е стратегия, която се стреми да избягва риска винаги и на всяка цена. (Втората част от поговорката „риск губи – риск печели”).
  
  ▪ Няма магическа пръчка, с която да се направят революционни промени в изключително кратки срокове.
  
  ▪ Постигането на ефективни и устойчиви резултати в Риск-менджмънта е по силите не на един човек, а на екип от експерти (креативно мислещи).
  
  ▪ Осъществяването на Риск-мениджмънта трябва да се базира на стратегия, която да бъде гъвкава, адаптивна, отворена, подлежаща на промяна.
  
  ► Слайд 10
  Риск-мениджърът – ИКАР
   (Интегратор, Катализатор, Архитект, Ре-инженер)
  ▪ Да интегрира усилията на висшите мениджъри, мениджърите от средните нива и на служителите - по оценка, контрол и управление на риска;
  ▪ Да тласка нещата да вървят, да „ръчка”, да не дава да се застоят;
  ▪ Да проектира системата за Риск-мениджмънт, да даде подходите и методите за идентификация, анализ, оценка и превенция на рисковете;
  ▪ Да подпомага висшия мениджмънт на компанията в структурното й и процесно трансформиране, оптимизиране и реинженеринг.
  
  Златните правила на риск-мениджъра:
  Правило 1 – just do it, просто го направи;
  Правило 2 - Несъвършеният модел, внедрен тази година е три пъти по-добър от перфектния модел, внедрен след три години;
  Правило 3 - Най-доброто е враг на доброто;
  Правило 4 – Ако успееш, ще повишат всички твои началници, ако не успееш, ще уволнят само теб.
  
  
  ► Слайд 11
  Необходимост от изграждане на национална система за управление на риска
  1. При изграждането на тази система трябва да се акцентира на децентрализацията, а на на централизацията; и на координацията, а не на командването.
  2. Да се отчита, че ние навлизаме в ерата на мрежовите структури, предизвикателствата са с все повече мрежов характер и институциите трябва да се учат да работят в условията не на йерархичност, а на мрежовост.
  3. Институциите са изправени пред необходимостта да изработват и реализират целево ориентирани (има задача, трябва да намерим необходимия пул от ресурси за нея), а не ресурсно ориентирани (имаме ресурси, да търсим задачи, които да реализираме чрез тях) стратегии.
  4. Всяка институция трябва да започне да развива способност за управление на рисковете и да обезпечава тези способности с адекватни материални, финансови, когнитивни (свързани със знанието) и човешки ресурси.
  5. Информационните институции на Държавата, Компанията (конвенционални и специализирани) трябва да еволюират в институции за ранно сигнализиране на рисковете.
  
  ► Слайд 12
  За мястото на риск-мениджъра в компанията:
  ♦ “Американски” подход:
  Системата за корпоративна сигурност е част от Системата за управление на риска.
  Chief Risk Officer (към него е Chief Security Officer)
  
  ♦ “Европейски” подход:
  Системата за корпоративна сигурност и Системата за управление на риска са две различни, но взаимно свързани и допълващи се системи.
  Chief Risk Officer и Chief Security Officer са отделни (независими).
  
  ♦ “Руски” подход:
  Системата за управление на риска е интегративна част от Системата за корпоративна сигурност.
  Chief Security Officer (към него е Chief Risk Officer)
  
  
  ► Слайд 13
  Съвременни аспекти на реинженеринга на компанията:

  ♦ През първата половина на 20 век водещ в мениджмънта бе:
  ФУНКЦИОНАЛНИЯТ ПОДХОД.Той е РЕСУРСНО ОРИЕНТИРАН.
  Структурата на компанията е силно йерархична, управлението е централизирано, самоинициативата е ограничена.
  
  ♦ През втората половина на 20 век водещ в мениджмънта бе:
  ПРОЦЕСНИЯТ ПОДХОД. И той е РЕСУРСНО ОРИЕНТИРАН.
  Йерархията частично се „сплесква”, нейната информационна и ресурсна проходимост са по-бързи, има наченки на екипен принцип и се поощрява взаимозаменяемостта между хората.
  
  ♦ В началото на 21 век на преден план излиза нов подход:
  УПРАВЛЕНИЕТО ПО ЦЕЛИ. ЦЕЛЕВО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД, Не наличните ресурси определят целите, а целите определят какви ресурси са нужни, за да бъдат постигнати целите.
  Задачата се осъществява чрез ПУЛ от ресурси, способности и хора. Развиват се умения за работа в екип. Акцентът се премества към гъвкавостта - гъвкави знания, гъвкави структури, гъвкави подходи, гъвкави геометрии на взаимодействието.
  
  ► Слайд 14
  Управление на риска
  (Основни стандарти)
  
► Стандарт ISO 31000 “Риск-мениджмънт”.
  
  ► Стандарт ISO 31010 “Риск-мениджмънт – Ръководни принципи за оценка на рисковете”.
  
  ► ISO/lEC Guide 73:2009, „Речник за Риск- мениджмънта“.
  
  ► Слайд 15
  Процес за управление на риска
  
  ● Комуникиране и Консултиране
  
  ● Установяване на контекста
  
  ● Определяне на риска: Идентифициране на риска; Анализ на риска; Оценка на риска.
  
  ● Въздействие върху риска
  
  ● Мониторинг и Преглед
  

  ► Слайд 16
  Внедряването на Корпоративната система за управление на риска (КСУР) ще доведе до комплексни промени:
  • В културата и ценностите.
  • В развитието на ресурсния, материалния, човешкия и когнитивния (свързан със знанието) капитал.
  • В управлението и координацията на бизнес процесите.
  • В хоризонталните и вертикалните и взаимодействия между служителите.
  • Ще се засили мрежовият характер на Компанията за сметка на йерархичността в нейната организация.
  
  Внедряването на Корпоративната система за управление на риска (КСУР) създава култура на системно „общуване” с рисковете, която:
  • Приема като нормално съществуването на рискове.
  • Не създава среда за възникване на нежелани рискове.
  • Минимизира негативните и оптимизира позитивните рискове.
  • Не допуска неуправляемост при възникване на негативна рискова ситуация.
  • Спомага за сравнително бързо, с минимални щети излизане от негативната рискова ситуация.
  
  ► Слайд 17
  ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ ?!
  БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !?
  
  Препоръчителни книги, стимулиращи мисленето и креативността в днешното силно динамично време:
  ● "Черният лебед" от Насим Талеб;
  ● “Безупречният безпорядък” от Ерик Ейбрахамсън, Дейвид Фридман;
  ● "Дългата опашка" от Крис Андерсън;
  ● "Дълбоките води" от Сет Годин;
  ● "Хаотика" от Филип Котлър, Джон Каслионе.
  
  На личния ми сайт www.nslatinski.org са публикувани:
  ● „Увод в управлението на риска (В помощ на започващия дейността си риск-мениджър)” - Лекции 1-4.
  ● „Увод в управлението на риска (В помощ на висшия мениджмънт)”. Лекция 1.
  
  ► Слайд 18
  Бонус слайд - Релаксиращи цитати:
  “Алиса в Огледалния свят”
  1. Бялата царица: Много бавна е вашата страна! У нас, виждаш ли, тичаш, колкото можеш, за да останеш насъщото място. Ако пък искаш да идеш другаде, трябва да тичаш два пъти по-бързо.
  
  Алиса в Страната на чудесата”
  2. - Би ли ми казал кой път да хвана оттук?
  - Зависи накъде отиваш - отвърна Котака.
  - Все едно накъде... - каза Алиса.
  - Тогаз е все едно кой път ще вземеш – рече Котака.
  
  “Мечо Пух”
  3. Ето мечето Едуард слиза по стълбите... бум... бум... бум... с главата надолу зад Кристофър Робин. Това е единственият начин за слизане по стълба, доколкото му е известно. Понякога му се струва, че сигурно има и друг начин. Само да можеше за минутка поне да не си чука главата о всяко стъпало, а да помисли малко. Тогава пък му се струва, че няма!
  
  ► Слайд 19
  И в заключение:
  Шерлок Холмс и д-р Уотсън са на излет. След вкусната вечеря и бутилка вино, те се оттеглят за нощувка и лягат да спят.
  След няколко часа Холмс се събужда и смушква верния си приятел:
  - Уотсън, погледни към небето и ми кажи какво виждаш.
  - Виждам милиони и милиони звезди, Холмс – отговаря Уотсън.
  - И какъв извод можеш да направиш от това?
  Уотсън се замисля за минута.
  - Астрономически, това ми говори, че има милиони галактики и възможно милиарди планети. Астрологически, наблюдавам, че Сатурн е в съзвездието Лъв. Логически, правя извод, че времето е три и четвърт. Метеорологически, подозирам, че утре ще бъде прекрасен ден. Tеологически, мога да видя, че Бог е всемогъщ, а ние сме само малка и незначителна частица от Вселената. А на теб какво ти говори, Холмс?
  Холмс мълчи известно време и казва:
  - Уотсън, ти си идиот, някой е откраднал нашата палатка!

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
 ____  _   _      ____ 
| ___| | |_ / | __ _ | _ \
|___ \ | __| | | / _` | | |_) |
___) | | |_ | | | (_| | | _ <
|____/ \__| |_| \__, | |_| \_\
|_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.