Научни публикации

ОСНОВНИ ПОДХОДИ (МОДЕЛИ) ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА РИСКА И НЯКОИ АСПЕКТИ НА ТЯХНОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разширена версия на доклад пред Годишната научната конференция „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната”, ВА „Г. С. Раковски“, 18-19 май 2017 г.

ИНТЕГРАТИВЕН ПОДХОД КЪМ НЯКОИ БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

Разширена версия на доклад пред Международната научната конференция „Военна академия „Г. С. Раковски“ – 105 години знание в интерес на сигурността и отбраната”
6 и 7 април 2017 г.

Публична лекция при откриването на учебната година във Военна академия „Г. С. Раковски”, 03.10.2016 г.

Скъпи новоприети студенти, драги колеги от Военна академия, уважаеми гости,

За мен е много сериозна отговорност да застана тук пред вас и да споделя в рамките на 30 минути както научни, така и лични виждания за съвременните процеси в сигурността и за самата сигурност. Това, което ще кажа трябва да е научно издържано, защото Военна академия е Академия с голяма буква, Храм на Науката; нейната силата е не на плаца и строя, а в аудиториите и интелекта. Но казаното ще бъде и лично осмислено, защото всеки от преподавателите тук разсъждава, твори непрекъснато и то не само в работното време, прави своите анализи, които в някаква степен могат да не се споделят от останалите, но ние сме зряла научна и преподавателска общност и заедно месим проблемното тесто – за да дадем висококачествен образователен продукт на обучаемите си.

Сигурността в съвременния свят

Студия по актуални аспекти на сигурността, която може да се ползва
като помагало за студенти и експерти в областта на националната и
международната сигурност.

Опит за интегративен подход при някои аспекти от Науката за Сигурността

Тази студия е пубикувана в сборника „Научни трудове” за 2016 г. на Фондация „Национална и международна сигурност“, стр. 9 - 65.

Експорт на съдържанието