Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 10. ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ, ОПАСНОСТИ И ЗАПЛАХИ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 10. ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ, ОПАСНОСТИ И ЗАПЛАХИ
  
  Комплексите от съвременни стратегически, системни и критични проблеми за сигурността – предизвикателства, рискове, опасности и заплахи – са разделени на две алтернативни категории, на два базисни вида (типа) – традиционни и нетрадиционни. Класифицирани са основните линии, характеризиращи това тяхно разделение, което е изключително актуално за днешното време на все по-голяма неопределеност и на все по-нарастваща несигурност.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 9. „СИСТЕМА“ КАТО ПАРАДИГМАЛНО, АКСИОМАТИЧНО ПОНЯТИЕ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 9. „СИСТЕМА“ КАТО ПАРАДИГМАЛНО, АКСИОМАТИЧНО ПОНЯТИЕ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Анализирано е базисното за Науката за сигурността понятие „система“. То е парадигмално, аксиоматично понятие, вградено в самия фундамент на тази изключително интензивно развиваща се в днешно време Наука и без неговото задълбочено осмисляне нашето разбиране за сигурността би било в една или в друга степен непълно и непълноценно.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 8. ДОЛЕН И ГОРЕН ПРАГ НА (НЕ)СИГУРНОСТ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 8. ДОЛЕН И ГОРЕН ПРАГ НА (НЕ)СИГУРНОСТ
  
  Долният праг на (не)сигурност и Горният праг на (не)сигурност са две базисни понятия в Науката за сигурността. Те имат съществена роля в разбирането на сигурността и в усилията за нейното обезпечаване на приемливо и нерисково ниво.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 7. ИНТЕГРИРАНЕ НА БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИГУРНОСТТА, НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА И РИСКА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 7. ИНТЕГРИРАНЕ НА БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИГУРНОСТТА, НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА И РИСКА
  
  Показано е интегрирането на научните категории от релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха („ПРОЗа“), допълнените дефиниции по Франк Найт, когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд и допълнените „лебеди“ по Насим Талеб.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 6. ТИПОВЕ И ВИДОВЕ БЛАГА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 6. ТИПОВЕ И ВИДОВЕ БЛАГА
  
  Приведени са две систематизации на благата – първата систематизация ги дели на блага от първи тип (това са ценностите) и блага от втори тип (обикновено наричани именно блага); а втората систематизация ги дели на блага от първи вид (делимите блага), блага от втори вид (неделимите блага) и блага от трети вид (синергетичните или умножаемите блага).

Експорт на съдържанието