Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 6. ТИПОВЕ И ВИДОВЕ БЛАГА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 6. ТИПОВЕ И ВИДОВЕ БЛАГА
  
  Приведени са две систематизации на благата – първата систематизация ги дели на блага от първи тип (това са ценностите) и блага от втори тип (обикновено наричани именно блага); а втората систематизация ги дели на блага от първи вид (делимите блага), блага от втори вид (неделимите блага) и блага от трети вид (синергетичните или умножаемите блага).

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 5. ИНТЕГРИРАНЕ НА БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 5. ИНТЕГРИРАНЕ НА БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Фундаменталните теоретични подходи и свързаните с тях базисни понятия в Науката за сигурността: Класификацията на Четирите вида Сигурност, Моделът на Трите вълни на Сигурността и Релацията Предизвикателство–Риск–Опасност–Заплаха са обединени в единен и интегративен комплекс.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 4. РЕЛАЦИЯТА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО–РИСК–ОПАСНОСТ–ЗАПЛАХА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 4. РЕЛАЦИЯТА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО–РИСК–ОПАСНОСТ–ЗАПЛАХА
  
  Релацията Предизвикателство–Риск–Опасност–Заплаха изучава и представя интегративната връзка между тези четири базисни категории в Науката за Сигурността, между тези четири фундаментални, общи и абстрактни понятия.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 3. МОДЕЛ НА ТРИТЕ ВЪЛНИ НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 3. МОДЕЛ НА ТРИТЕ ВЪЛНИ НА СИГУРНОСТТА
  
  Моделът на Трите вълни на Сигурността е времеви модел на Сигурността.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЧЕТИРИТЕ ВИДА СИГУРНОСТ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЧЕТИРИТЕ ВИДА СИГУРНОСТ
  
  Класификацията на Четирите вида Сигурност е ключова за разбирането на същността, смисъла и съдържанието на сигурността.
  

Експорт на съдържанието