Научни публикации

"Ролята и мястото на България в НАТО в условията на променящия се свят"

  Статията бе публикувана в сп. „Ново време”, брой 10, 2012 г., стр. 21-100.

  "Ролята и мястото на България в НАТО в условията на променящия се свят. Военното насилие като фактор в международния живот и българският политически елит".
  Проф. д-р Николай Слатински

I. НАТО – не цел, а средство за укрепване на националната сигурност.
Процесът на присъединяване на България към НАТО с неговия толкова сложен, максимално дълъг и твърде противоречив начин на протичане във времето, както и изпълнените с трудности, съмнения и недостатъчно убедителни успехи в превръщането на това членство в пълноценно и пълноправно, са изключително добра илюстрация на всички онези лутания и усилия, с което бе съпътстван Преходът ни към демокрация.
Ето защо анализът на ролята и мястото на България в НАТО, пречупени през стратегическата среда за сигурност и главните специфики на съвременния, изпълнен с качествено нови рискове свят е много сериозно научно и експертно предизвикателство.

Една принципно важна и особено полезна научна книга - „Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността”

  Когато в познавателното поле на науката за сигурността се появи стойностна книга на български учен, това за мен е събитие, което заслужава да бъде отбелязано и аз се чувствам колегиално длъжен и професионално задължен да кажа добра дума за нея и за нейния автор.
  Неотдавна у нас бе публикувана именно такава книга-събитие:
  
  Димитър Димитров, „Приложение на сценарийното планиране в бизнеса, отбраната и сигурността”, С., Издателски комплекс - УНСС, 2012 г.

Доклад: "Противодействието на тероризма – проблеми, изводи и поуки"

  Проф. д-р Николай Слатински, Военна академия „Г. С. Раковски”.
  
  Конференция „Международният тероризъм и България – позиции на гражданското общество”, 30 октомври 2011 г., София, Централен военен клуб
  
  Всички разсъждения, предположения и изводи в този доклад са само мои и единствено мои. Те с нищо и по никакъв начин не ангажират институциите, в които работя или на които под някаква форма сътруднича.
  
  
  Тероризмът е стратегически риск за страната ни и това означава, че нашата система за национална сигурност трябва да се обърне с лице към този риск и да създава необходимия нормативен, финансов, информационен и човешки капацитет за ранно сигнализиране, превенция, реагиране, противодействие и ефективно овладяване на последиците от него.

За предизвикателствата пред държавата, отбраната и отбранителната индустрия при съвременната еволюция на сигурността

  Доклад: "За предизвикателствата пред държавата, отбраната и отбранителната индустрия при съвременната еволюция на сигурността"
  Международна научна конференция „Решения и технологии за интелигентна отбрана”, 31 май 2012 година, Пловдив, в рамките на Специализирано изложение за военна техника „Хемус”-2012.
  Проф. д-р Николай Слатински, Военна академия „Г. С. Раковски”.
  

  В началото на ХХІ век човечеството навлезе в рисковото общество (Улрих Бек[1]), с присъщата за него мрежовизация на главните структури и водещите предизвикателства.

За мултидисциплинарен подход в изучаването на сигурността

  Статията „За мултидисциплинарен подход в изучаването на сигурността” бе публикувана в изданието „Съвременни проблеми на сигурността”, С., Военна академия „Георги Стойков Раковски”, Факултет „Национална сигурност и отбрана”, Катедра „Национална и международна сигурност”, 2012 г., стр. 5-35.

Доцент д-р Николай Слатински

Бог им дава безопасност, и те се успокояват с нея:
Но очите Му са върху пътищата им.
Иов, 24:23

Поетите, осъзнаващи тази своя власт, започват преднамерено да оскърбяват несправедливо това, което обикновено наричаме действителност, преобразувайки го в нещо несигурно, привидно, фалшиво, греховно, страдалческо и измамно; те използват всичкото възможно съмнение относно границите на познанието, всички скептични ексцесии, за да надиплят върху нещата воала на несигурността: за да може после, след това затъмнение, тяхното вълшебство и омагьосване на душите да бъде безусловно възприемано като път към „същинската истина”, към „същинската действителност”.
Фридрих Ницше

Експорт на съдържанието