Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 11. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПОРИ НА ДЪРЖАВАТА НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 11. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПОРИ НА ДЪРЖАВАТА НА СИГУРНОСТТА
  
  Систематизирани са петте стратегически институционални опори на съвременната Държава на Сигурността, т.е. на държавата като ефективен производител на сигурност.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 10. ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ, ОПАСНОСТИ И ЗАПЛАХИ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 10. ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ, ОПАСНОСТИ И ЗАПЛАХИ
  
  Комплексите от съвременни стратегически, системни и критични проблеми за сигурността – предизвикателства, рискове, опасности и заплахи – са разделени на две алтернативни категории, на два базисни вида (типа) – традиционни и нетрадиционни. Класифицирани са основните линии, характеризиращи това тяхно разделение, което е изключително актуално за днешното време на все по-голяма неопределеност и на все по-нарастваща несигурност.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 9. „СИСТЕМА“ КАТО ПАРАДИГМАЛНО, АКСИОМАТИЧНО ПОНЯТИЕ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 9. „СИСТЕМА“ КАТО ПАРАДИГМАЛНО, АКСИОМАТИЧНО ПОНЯТИЕ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Анализирано е базисното за Науката за сигурността понятие „система“. То е парадигмално, аксиоматично понятие, вградено в самия фундамент на тази изключително интензивно развиваща се в днешно време Наука и без неговото задълбочено осмисляне нашето разбиране за сигурността би било в една или в друга степен непълно и непълноценно.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 8. ДОЛЕН И ГОРЕН ПРАГ НА (НЕ)СИГУРНОСТ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 8. ДОЛЕН И ГОРЕН ПРАГ НА (НЕ)СИГУРНОСТ
  
  Долният праг на (не)сигурност и Горният праг на (не)сигурност са две базисни понятия в Науката за сигурността. Те имат съществена роля в разбирането на сигурността и в усилията за нейното обезпечаване на приемливо и нерисково ниво.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 7. ИНТЕГРИРАНЕ НА БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИГУРНОСТТА, НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА И РИСКА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 7. ИНТЕГРИРАНЕ НА БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СИГУРНОСТТА, НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА И РИСКА
  
  Показано е интегрирането на научните категории от релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха („ПРОЗа“), допълнените дефиниции по Франк Найт, когнитивните величини по Доналд Ръмсфелд и допълнените „лебеди“ по Насим Талеб.

Експорт на съдържанието