Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 15. ЕФЕКТИ, ПРИСЪЩИ НА ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО МРЕЖОВИ (МРЕЖОВИЗИРАНИ) ОРГАНИЗАЦИИ (МРЕЖИ)

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 15. ЕФЕКТИ, ПРИСЪЩИ НА ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО МРЕЖОВИ (МРЕЖОВИЗИРАНИ) ОРГАНИЗАЦИИ (МРЕЖИ)
  
  Приведена е систематизация – в това число от гледна точка на Сигурността – на редица ефекти (присъщи свойства), проявяващи се в повечето организации и структури, имащи мрежови характер, т.е. представляващи един или друг тип мрежи и явяващи се архитектурната и функционална основа на настъпилото и намиращо все по-широко разпространение и все по-голямо значение за социума Мрежово общество.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 14. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА АНАЛИЗИРАНЕТО, ДЕФИНИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА – ПРИНЦИПНИ ДОПЪЛНЕНИЯ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 14. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА АНАЛИЗИРАНЕТО, ДЕФИНИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА – ПРИНЦИПНИ ДОПЪЛНЕНИЯ
  
  Анализират се главните характеристики на понятието „риск“. Предлага се нова формула за оценка на риска, която допълва общоприетата формула, съгласно която рискът е равен на вероятността дадено деструктивно явление да се случи, умножена по последствията, ако това явление се случи. Допълнената формула включва отчитането на уязвимостта на системата и действията по управление на риска, които са предприети от тази система. Въведен е и „Принцип на неопределеността“ в Рискологията, аналогичен на знаменития Принцип на неопределеността в Квантовата механика на Хайзенберг. Коефициентът, с който е допълнена общоприетата формула за оценка и изчисляване на риска, може да се разглежда като аналог на Константата на Планк в Принципа на неопределеността.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 13. ЧЕТИРИ СТАДИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 13. ЧЕТИРИ СТАДИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
  
  Законът за Трите стадия (Теологичен, Метафизичен, Позитивен), отразяващ схващането на Огюст Конт за философията на историят, е допълнен чрез добавянето (формулирането) на още един, четвърти, съвременен стадий в интелектуалната еволюция на човечеството, фундаменталните науки, обществата и индивидите – Антропоцентричен стадий. Четвъртият стадий отразява качествената промяна на сигурността – нейната рисковизация.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 12. СИГУРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 12. СИГУРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО
  
  Систематизират се характеристиките и спецификите от гледна точка на сигурността, както и свързаните със сигурността измерения и проявления на Постмодерното общество, което идва на смяна на Модерното общество.
  

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 11. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПОРИ НА ДЪРЖАВАТА НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 11. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПОРИ НА ДЪРЖАВАТА НА СИГУРНОСТТА
  
  Систематизирани са петте стратегически институционални опори на съвременната Държава на Сигурността, т.е. на държавата като ефективен производител на сигурност.

Експорт на съдържанието