Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 20. „ПРОЦЕС“, „ЛОГИКА“, „АБСТРАКЦИЯ“ КАТО ПАРАДИГМАЛНИ, АКСИОМАТИЧНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 20. „ПРОЦЕС“, „ЛОГИКА“, „АБСТРАКЦИЯ“ КАТО ПАРАДИГМАЛНИ, АКСИОМАТИЧНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Обсъждат се три фундаментални за Науката за сигурността понятия „процес“, „логика“ и „абстракция“, които заедно с понятието „система“ представляват базата, инфраструктурата на съвременната Наука за сигурността, а така също и на всяка съвременна наука.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 19. ЯВЛЕНИЯ, ЗАВИСИМОСТИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИСЪЩИ НА НАСТЪПИЛОТО РИСКОВО ОБЩЕСТВО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 19. ЯВЛЕНИЯ, ЗАВИСИМОСТИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИСЪЩИ НА НАСТЪПИЛОТО РИСКОВО ОБЩЕСТВО
  
  Разглеждат се базисни процеси и специфични черти на риска, рисковете, рисковизацията, рискуващия човек, като аналитичните усилия са насочени към осмисляне на Рисковото общество, пред което и сред което се изправя – недостатъчно подготвено и в не малка степен дезориентирано – цялото човечество.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 18. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ИГРИТЕ В СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ (КОНФЛИКТИТЕ)

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 18. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ИГРИТЕ В СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ (КОНФЛИКТИТЕ)
  
  Анализират са различни класове игри по отношение на конфликтните ситуации (конфликтите) с повишена несигурност и се дискутират стратегиите за поведение в такива ситуации като ефективен микс от елементи както на конфронтация (водещ приоритет на своите интереси), така и на сътрудничество (отчитане в приемлива степен на интересите на другата страна).

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 17. БАЗИСНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МРЕЖАТА КАТО КЛЮЧОВА КАТЕГОРИЯ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 17. БАЗИСНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МРЕЖАТА КАТО КЛЮЧОВА КАТЕГОРИЯ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Систематизирани са водещите свойства на Мрежата – фундаментална научна категория и същностно явление в сложните социални системи при навлизането ни в качествено ново общество, което освен че е Глобализирано, Постмодерно, Рисково е и Мрежово; именно Мрежовото общество отразява системно-структурно измерение на трансформацията на нашия свят – неговата архитектура и мрежовизирането му, постепенното преминаване от вертикална към хоризонтална организация на системите, структурите и институциите.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 16. ЗА ЧЕТИРИТЕ ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА ТРАНСФОРМАЦИИ (ПРЕХОДА) В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 16. ЗА ЧЕТИРИТЕ ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА ТРАНСФОРМАЦИИ (ПРЕХОДА) В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ
  
  Систематизирани са Четирите цивилизационни Прехода, които човечеството осъществява, преминавайки през качествено различни периоди на своето развитие, свързани с радикални промени в отношението си към Времето, в мирогледа, индивидуалното битие, общностното съзнание, ценностите, принципите и не на последно място – в схващанията за Сигурността.

Експорт на съдържанието