Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 16. ЗА ЧЕТИРИТЕ ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА ТРАНСФОРМАЦИИ (ПРЕХОДА) В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 16. ЗА ЧЕТИРИТЕ ПРЯКО СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА ТРАНСФОРМАЦИИ (ПРЕХОДА) В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ
  
  Систематизирани са Четирите цивилизационни Прехода, които човечеството осъществява, преминавайки през качествено различни периоди на своето развитие, свързани с радикални промени в отношението си към Времето, в мирогледа, индивидуалното битие, общностното съзнание, ценностите, принципите и не на последно място – в схващанията за Сигурността.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 15. ЕФЕКТИ, ПРИСЪЩИ НА ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО МРЕЖОВИ (МРЕЖОВИЗИРАНИ) ОРГАНИЗАЦИИ (МРЕЖИ)

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 15. ЕФЕКТИ, ПРИСЪЩИ НА ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО МРЕЖОВИ (МРЕЖОВИЗИРАНИ) ОРГАНИЗАЦИИ (МРЕЖИ)
  
  Приведена е систематизация – в това число от гледна точка на Сигурността – на редица ефекти (присъщи свойства), проявяващи се в повечето организации и структури, имащи мрежови характер, т.е. представляващи един или друг тип мрежи и явяващи се архитектурната и функционална основа на настъпилото и намиращо все по-широко разпространение и все по-голямо значение за социума Мрежово общество.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 14. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА АНАЛИЗИРАНЕТО, ДЕФИНИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА – ПРИНЦИПНИ ДОПЪЛНЕНИЯ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 14. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА АНАЛИЗИРАНЕТО, ДЕФИНИРАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА – ПРИНЦИПНИ ДОПЪЛНЕНИЯ
  
  Анализират се главните характеристики на понятието „риск“. Предлага се нова формула за оценка на риска, която допълва общоприетата формула, съгласно която рискът е равен на вероятността дадено деструктивно явление да се случи, умножена по последствията, ако това явление се случи. Допълнената формула включва отчитането на уязвимостта на системата и действията по управление на риска, които са предприети от тази система. Въведен е и „Принцип на неопределеността“ в Рискологията, аналогичен на знаменития Принцип на неопределеността в Квантовата механика на Хайзенберг. Коефициентът, с който е допълнена общоприетата формула за оценка и изчисляване на риска, може да се разглежда като аналог на Константата на Планк в Принципа на неопределеността.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 13. ЧЕТИРИ СТАДИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 13. ЧЕТИРИ СТАДИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
  
  Законът за Трите стадия (Теологичен, Метафизичен, Позитивен), отразяващ схващането на Огюст Конт за философията на историят, е допълнен чрез добавянето (формулирането) на още един, четвърти, съвременен стадий в интелектуалната еволюция на човечеството, фундаменталните науки, обществата и индивидите – Антропоцентричен стадий. Четвъртият стадий отразява качествената промяна на сигурността – нейната рисковизация.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 12. СИГУРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 12. СИГУРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО
  
  Систематизират се характеристиките и спецификите от гледна точка на сигурността, както и свързаните със сигурността измерения и проявления на Постмодерното общество, което идва на смяна на Модерното общество.
  

Експорт на съдържанието