Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 4. РЕЛАЦИЯТА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО–РИСК–ОПАСНОСТ–ЗАПЛАХА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 4. РЕЛАЦИЯТА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО–РИСК–ОПАСНОСТ–ЗАПЛАХА
  
  Релацията Предизвикателство–Риск–Опасност–Заплаха изучава и представя интегративната връзка между тези четири базисни категории в Науката за Сигурността, между тези четири фундаментални, общи и абстрактни понятия.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 3. МОДЕЛ НА ТРИТЕ ВЪЛНИ НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 3. МОДЕЛ НА ТРИТЕ ВЪЛНИ НА СИГУРНОСТТА
  
  Моделът на Трите вълни на Сигурността е времеви модел на Сигурността.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЧЕТИРИТЕ ВИДА СИГУРНОСТ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЧЕТИРИТЕ ВИДА СИГУРНОСТ
  
  Класификацията на Четирите вида Сигурност е ключова за разбирането на същността, смисъла и съдържанието на сигурността.
  

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 1. СХЕМА НА ПЕТТЕ НИВА НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 1. СХЕМА НА ПЕТТЕ НИВА НА СИГУРНОСТТА
  
  Схемата на Петте нива на Сигурността е пространствен модел на сигурността.
  

ОСНОВНИ ПОДХОДИ (МОДЕЛИ) ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА РИСКА И НЯКОИ АСПЕКТИ НА ТЯХНОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разширена версия на доклад пред Годишната научната конференция „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната”, ВА „Г. С. Раковски“, 18-19 май 2017 г.

Експорт на съдържанието