Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 13. ЧЕТИРИ СТАДИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 13. ЧЕТИРИ СТАДИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
  
  Законът за Трите стадия (Теологичен, Метафизичен, Позитивен), отразяващ схващането на Огюст Конт за философията на историят, е допълнен чрез добавянето (формулирането) на още един, четвърти, съвременен стадий в интелектуалната еволюция на човечеството, фундаменталните науки, обществата и индивидите – Антропоцентричен стадий. Четвъртият стадий отразява качествената промяна на сигурността – нейната рисковизация.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 12. СИГУРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 12. СИГУРНОСТТА И ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО
  
  Систематизират се характеристиките и спецификите от гледна точка на сигурността, както и свързаните със сигурността измерения и проявления на Постмодерното общество, което идва на смяна на Модерното общество.
  

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 11. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПОРИ НА ДЪРЖАВАТА НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 11. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПОРИ НА ДЪРЖАВАТА НА СИГУРНОСТТА
  
  Систематизирани са петте стратегически институционални опори на съвременната Държава на Сигурността, т.е. на държавата като ефективен производител на сигурност.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 10. ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ, ОПАСНОСТИ И ЗАПЛАХИ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 10. ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ, ОПАСНОСТИ И ЗАПЛАХИ
  
  Комплексите от съвременни стратегически, системни и критични проблеми за сигурността – предизвикателства, рискове, опасности и заплахи – са разделени на две алтернативни категории, на два базисни вида (типа) – традиционни и нетрадиционни. Класифицирани са основните линии, характеризиращи това тяхно разделение, което е изключително актуално за днешното време на все по-голяма неопределеност и на все по-нарастваща несигурност.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 9. „СИСТЕМА“ КАТО ПАРАДИГМАЛНО, АКСИОМАТИЧНО ПОНЯТИЕ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват КРАТКО изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 9. „СИСТЕМА“ КАТО ПАРАДИГМАЛНО, АКСИОМАТИЧНО ПОНЯТИЕ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Анализирано е базисното за Науката за сигурността понятие „система“. То е парадигмално, аксиоматично понятие, вградено в самия фундамент на тази изключително интензивно развиваща се в днешно време Наука и без неговото задълбочено осмисляне нашето разбиране за сигурността би било в една или в друга степен непълно и непълноценно.

Експорт на съдържанието