Научни публикации

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 29. ДВЕ ОСНОВНИ ШКОЛИ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 29. ДВЕ ОСНОВНИ ШКОЛИ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА
  
  Анализират се главните характеристики и изводи на две от най-важните и може да се каже – водещи школи в Науката за Сигурността – Школата на политическия реализъм и Школата на политическия идеализъм.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 28. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ ТРИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 28. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ ТРИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА
  
  Систематизирани са осем основни и осем допълнителни геополитически тенденции през първите три десетилетия след рухването на социалистическия лагер и разпадането на двуполюсната система. Те определят геостратегическата координатна система, в която се разполагат както международната сигурност, така и националната сигурност на всяка една държава, в т.ч., естествено, и националната сигурност на България.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 27. ЗА ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ЗА ХИБРИДЕН ПОДХОД, ПРИЛОЖИМ ЗА БЪЛГАРИЯ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 27. ЗА ЧЕТИРИТЕ ОСНОВНИ ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ЗА ХИБРИДЕН ПОДХОД, ПРИЛОЖИМ ЗА БЪЛГАРИЯ
  
  Разглеждат се четири основни подхода (модела) за изучаване на риска (рисковете) и се обсъжда възможността за разработването и използването на хибриден модел, приложим за България и нейната сигурност.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 26. ЗАКОНЪТ ЗА СТЕПЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕГОВАТА КЛЮЧОВА РОЛЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИГУРНОСТТА

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 26. ЗАКОНЪТ ЗА СТЕПЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕГОВАТА КЛЮЧОВА РОЛЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИГУРНОСТТА
  
  Обект на анализ, базиран основно на мрежовите структури (мрежите), е едно от най-значимите измерения на промяната, която преживява светът по отношение на социалните процеси и от гледна точка на Сигурността – преминаването от Нормалното (камбановидно) разпределение към Степенното (експоненциално) разпределение. Това е преход не само към количествено отличаващо се, но и към качествено различно поведение на системите, когато възникват подчиняващи се на нов тип правила и подлежащи на нови подходи за управление явления, изискващи коренна трансформация на системите за сигурност и на инструментите за контрол на рисковете и за минимизиране на възможните щети от тяхното реализиране.

ЕТЮДИ ЗА СИГУРНОСТТА: ЕТЮД 25. АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИ И ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ

  Тези Етюди за Сигурността съдържат единствено резултати от научните ми виждания, изследвания, анализи и модели. С други думи, те представляват изложение на моите ГЛАВНИ приноси в Науката за Сигурността.
  
  ЕТЮД 25. АСПЕКТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИ И ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ
  
  Разглеждат се съществени измерения и значими характеристики на националната сигурност на България от гледна точка на международната сигурност и на водещите процеси в света като цяло и преди всичко в Европа.

Експорт на съдържанието