Между културите на Контракта и Контакта

Публикувана в българското издание на “Монд Дипломатик” за месец юли, 2007 год. със заглавие “Между културите на Контракта и Контакта” - http://bg.mondediplo.com/spip.php?article153

Заб. Написаното е лично мнение на автора и по никакъв начин не ангажира институциите, в които той работи.
Николай Слатински

  Напоследък и у нас излизат много книги, посветени на предходна цивилизация („Атлантида”), която достигналата високи върхове на своето развитие и после изчезнала заради всемирния потоп.
  Тази цивилизация е извадила лош късмет, защото е проспала необратими промени в климата. Очевидно не е могла да направи вярното приоритизиране на предизвикателствата и рисковете към своята сигурност!
  Да оставим тази потънала цивилизация насаме с горчивите поуки.
  Ние обаче сме част от друга цивилизация – на homo sapiens. За нея традиционно се смята, че тя се е зародила от една страна по течението на р. Нил в Древен Египет - или в Едноречието; от друга страна - в пространството между р. Тигър и р. Ефрат в “земята между двете реки”, Месопотамия - или в Двуречието.
  В Едноречието, Голямата река Нил е била пълновластен господар на участта на народите по течението й. Животът и времето са текли там от Високите планини до равнинната Делта, от Горен Нил до Долен Нил - като от Миналото към Бъдещето. Нил е символизирал Стрелата на Времето - еднопосочна, неумолима, непреодолима. Всичко е преходно. Единственото, което е вечно е Реката - другото име на Времето.
  Ето защо Западната култура, чиито корени са в Едноречието, е така трескава и динамична, прагматична и енергична. Тя е индивидуалистична култура.
  Западният човек знае, че е само Тук и само Сега. Времето тече като Стрела, чийто край сочи към Миналото, а чийто връх сочи към Бъдещето. Животът на Западния човек е само миг от полета на тази Стрела. Миг, който е единственият негов шанс, втори - няма да има и изпусне ли го той - край.
  Западният, Индивидуалистичният човек е в постоянен стрес от това. Поради тази причина той е безумно чувствителен към своето здраве и се бои от смъртта, мрази я - защото тя може да му отнеме едничкия шанс да се реализира, да постигне нещо в живота, да остави диря след себе си.
  На Запад Човекът е мерилото за всички неща. Тук в една река не можеш да влезеш два пъти. Защото вторият път тя вече – заедно с всичко останало – ще бъде друга.
  Докато в Двуречието нещата са коренно различни. Там едни племена са покорявали благодатната Равнина между Двете Реки, облагородявали са я, прокарвали са напоителни канали, създавали са рай на Земята. И точно когато е трябвало да избършат морни чела и да се радват на плодовете на своя труд, от Планините към Равнината стремително се спускали други племена, разрушавали са създаденото от тях и са ги покорявали - за да започнат всичко отначало, докато и те превърнат благодатната Равнина между Двете Реки в рай на Земята. За да ги сполети същата участ - защото от Планините стремително са се спуснали поредните племена.
  Ако страничен Наблюдател се взира отдалеч към Двуречието, то той няма да различава детайлите, а ще вижда само един и същ кръговрат - картина, възпроизвеждаща се постоянно, магически, неотменимо - по един и същ начин.
  За този Наблюдател Времето ще тече в Кръг, циклично и повторяемо. И той ще си каже – няма за къде да бързаш, ти си само част от някакъв, неизвестен никому от простосмъртните дълбок и неразбираем замисъл.
  Ето защо Източната култура, чиито корени са в Двуречието, е така пасивна и съзерцаваща, ирационална и медитираща. Тя е колективистична култура.
  Източният човек е спокоен – ако в този живот шансът не е с него и на негова страна, при следващото завъртане по Кръга на Времето - може и да му се падне по-добър жребий. Затова на нещата може да се гледа по-философски, няма за къде и за какво да се бърза, нужно е търпение. Ако приседнеш до брега на една река и умееш да чакаш достатъчно дълго и търпеливо, ще доживееш край теб по реката да мине трупът на твоя враг.
  Източният, Колективистичният човек е приел този възглед за нещата от живота, той не бърза, а размишлява, търси смисъла. За него много по-важно от намирането на смисъла (ако това е възможно!) е самото му търсене.
  От казаното дотук става ясно, че в нашия свят има глобално разделение - на култури с висока степен на индивидуализъм (т.е. индивидуалистични култури) и култури с висока степен на колективизъм (т.е. колективистични култури).
  Когато се говори за индивидуалистични общества се разбира Запад, а когато се говори за колективистични общества се разбира Изток. С други думи релацията “Запад-Изток” по този начин придобива нови измерения.
  В частност, можем да отграничим Запада и Изтока по отношението им към сигурността.
  На Запад с като правило се смята, че една общност от индивиди е в състояние на сигурност, когато всеки (или поне повечето) от нейните индивиди е в състояние на сигурност. Тук водещата ценност е сигурността на индивида, а сигурността на общността е следствие от индивидуалната сигурност на всичките й членове (или поне на повечето от тях). Ето всъщност какво на практика значи, че обществото е индивидуалистично - то да поставя в центъра Индивида.
  На Изток обратно - далеч по-вярно е виждането, че един индивид е в състояние на сигурност, щом общността, на която принадлежи е в такова състояние. Водещата ценност тук е сигурността на общността, докато сигурността на всеки един от съставящите я индивиди е само следствие от сигурността на общността. Ето такова е колективистичното общество - то поставя в центъра Общността.
  Индивидуалистичните култури са ориентирани към разрешаването на проблеми. При тях хората общуват главно за да постигнат нещо заедно и с това отношенията им могат да завършат. Ключовата дума за такива култури е “Контракт”, т.е. ние сме заедно, защото ни свързва общ бизнес, обща кауза и след нея всеки ще продължи по пътя на личните интереси.
  Колективистичните култури разглеждат решаването на проблеми само в контекста на изграждане на отношения между страните, на създаване на такава атмосфера, в която решаването на проблема ще е естествено следствие от тази атмосфера, от този климат на съвместното общуване. За тях ключовата дума е “Контакт”, т.е. първа и най-важна задача е да се постигне степен на обвързване на интересите и сътрудничество; а след това вече проблемът може да се реши – като се съхранят и отношенията.
  От епохата на модерността индивидуалистичният Запад става носител на прогреса, на демокрацията, на човешките права и свободи. Той събужда колосални съзидателни сили, дава бурен тласък на развитието.
  Проблемът на индивидуалистичния Запад е обаче, че той се базира на конкуренцията, на състезанието, на непрекъснатия стремеж да се побеждава, да се изпреварва, да се постига колкото се може повече.
  В подобни условия и при подобни стремежи, неизбежно се нанасят огромни щети на междучовешките отношения, на ценностите, морала и етиката. Целите започват да оправдават средствата. Неизбежно става разкъсването на социалните връзки. Пренебрегват се взаимопомощта, солидарността и сцеплението. Загубва се хуманната чувствителност към проблемите на другите. Партньорът става опонент, опонентът става враг. И така разделителните линии на индивидуалните и групови интереси се превръщат в гранични бразди между хората, а после стават и барикади.
  В този аспект индивидуалистичните култури имат много какво да се поучат от колективистичните - там материалният успех не е единственият критерий за достойнствата на човека. Там има социална среда от връзки – родови, приятелски, общностни или други - която да поглъща част от негативните преживявания, да компенсира част от разпиляната енергия, да подава ръка на падналия, болния, слабия.
  Точно от такива корективи, от солидарност, от взаимопомощ, от позитивни примери и общи усилия има огромна потребност всяка една индивидуалистична култура, за да не се изроди, за да не стане непрекъснато състезание за материални блага, да не загуби ориентири, опори, нравствени ограничители и стимулатори.
  Тук възниква баналният и сакралният въпрос: А къде сме ние? Най-вероятно ние, българите сме от т.нар. in-between общества, между-общества – между тези два типа култури – индивидуалистичните и колективистичните. И това не е повод нито да се гордеем с този факт, нито да се срамуваме от него. Тук не може да се прави градация – коя култура е по-морална и по-достойна.
  Тези разсъждения ни поволяват да погледнем от още един ъгъл т.нар. Преход към демокрация у нас.
  България живя 4-5 десетилетия при тоталитарен тип общество. То по своето съдържание бе израз на колективистичност - макар и доста особена. Защото колективистичността не би трябвало да означава цялостна загуба на специфичното у отделните индивиди, тя не би трябвало да размива обществото в безлика, сива маса. Както вече казахме, индивидуалистичната общност и колективистичната общност се различават основно по това - на какво се дава приоритет - по отношение на сигурността, щастието, материалното благополучие и т.н. – дали на индивида пред общността или обратното. И затова колективистичното не значи пълно унищожаване на индивида, както и индивидуалистичното не значи пълно унищожаване на колектива.
  В този смисъл България по стечение на исторически обстоятелства бе отвикнала от индивидуалистичното общество и бе загубила имунитета си срещу някои крайни, стигащи до агресивност прояви на индивидуализма.
  Не напразно през тези 17 години видяхме толкова примери на безогледен и хищен индивидуализъм, на конфронтация, омраза и насилие, на морална криза и нравствен разпад.
  Липсват възпиращи котви, обществото се носи като на гребена на сляпа стихия, няма кой да му дава ориентири, да работи за неговото освестяване. Няма лидери, няма държавници.
  При нас в изключително остра степен се развиват метастазите на това, от което са заплашени западните индивидуалистични общества – от атомизиране, апатия и аномия; от липса на общи идеи и начинания, които да инжектират в обществата съпротивителни сили срещу деструктивните въздействия на днешния трудно възпиран и обезкървен от ценности индивидуализъм.
  Защото всяка една човешка общност (общество, култура) има шанса да оцелее и се усъвършенства само ако е в състояние да си създаде ценностна система, на която да се опира; принципи, които да отстоява; каузи, които да преследва; хора и общности, които са готови безкористно да се борят, да работят за по-добро качество на живота, обществото и човека.
  Ето защо дебатът за ценностите и хуманните измерения на това, което се случва у нас предстои. Този дебат може би ще роди нови лидери, коренно различни от сегашните. Защото на карта е заложено бъдещето на България като държава с българска национална идентичност.

За първи път попадам на Вашия сайт. Чета от няколко часа и съм просто изумен. Не ми се коментира всичко в момента, прекалено много е, а и не съм го довършил. Нито пък съм достатъчно компетентен за това. Факт е обаче, че съм адски доволен, че попаднах на страницата ви.
Пиша точно под тази статия, не защото най-много ме е впечатлила, просто беше капката ;)
Съзнавам, колко е опасно в България да изразяваш собственото си мнение. Съзнавам и че повечето хора избягват да имат собствено мнение. Искрено съжалявам вашите бивши студенти, че са лишени от шанса да сте им преподавател. Аз също съм студент, макар и не в България.
Искам да ви помоля за едно нещо. Не спирайте да пишете и говорите при всички удобни случаи. Можем само да благодарим за шанса, да се поучим от Вас. Не казвам, че съм съгласен с всички ваши възгледи. Но за да си изгради човек позиция и за да е по-мъдър на сутринта, трябва да чуе колкото може повече гледни точки. А вашите са незаменими.
Не спирайте! Имам вяра, че можем да променим съдбата си!

Много ме трогнахте са написаното. Дано имате късмет да се докажете като студент и да се реализирате после като специалист. Стискам ви палци. Аз правя каквото мога и колкото мога. Не е нужно да се съгласявате с мен, стига ми ако някои от написаните от мен неща ви дават повод за замисляне и за размисъл...