За плагиатството – 2

Злостният плагиат живее в някаква своя реалност, а това по принцип е вече повод за смущаващи изводи за психологическия му статус и причина за психиатрична диагноза.
Той не разбира, че вече е дискредитиран фатално и уволнението му е въпрос на дни. За него било важно дали етичната комисия можела или не можела да се произнесе за злостното му плагиатство, а не самият факт на злостното плагиатство...
Има, има смисъл от тази история - тя може да накара и хората извън науката да осъзнаят, че плагиатството е придобило в България катастрофични размери.
Плагиатството деформира цинично реалните ценности и стойности в науката;
Плагиатството деформира фатално самата наша наука;
Плагиатството деформира нагло критериите, по които се осъществява кариерното развитие в науката;
Плагиатството деформира необратимо знанията, които получават студентите и така нанася страшна вреда върху тяхната практическа реализация и адекватността им към съвременните изисквания за професионализъм.
  
  27.09.2021 г.