ОСНОВНИ ПОДХОДИ (МОДЕЛИ) ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА РИСКА И НЯКОИ АСПЕКТИ НА ТЯХНОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Разширена версия на доклад пред Годишната научната конференция „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната”, ВА „Г. С. Раковски“, 18-19 май 2017 г.

Прочетете публикацията >>

Резюме: В доклада се прави систематизация на основните подходи (модели) при изучаването на рисковете в съвременното глобализирано, постмодерно, мрежово и рисково общество - Културен/символен подход, Подход Рисково общество, Governmentality подход и Адаптивен/абсорбтивен подход и се изучават възможни аспекти на тяхното приложение за страната ни при даването на отговор на някои критични фактори с деструктивно въздействие върху международната и националната среда за сигурност.
Ключови думи: Риск, предизвикателство, сигурност, субективен и обективен подходи, модели за сигурност, базисни функции на социалните системи.

Abstract: The report systematizеs the basic approaches (models) to the study of risks in the contemporary globalized, postmodern, network, risk society: Cultural/symbolic approach, Risk society approach, Governmentality approach, Adaptative/absorptive approach; and discusses some possible aspects of their application for our country in giving responses to critical factors with destructive impacts on international and national security environment.
Key words: Risk, challenge, security, subjective and objective approaches, security models, basic functions of social systems.