За Холокоста и България – 3

И отново за Холокоста и приноса на някои български власти.
Страшно е да се четат документите! Мобилизира се полиция, разузнавачи, доброволни пазачи. Извършват се хайки сякаш се преследват горски хищници. Претърсват се бедните хора, изземват им се пари, дрехи, любими предмети, лекарства.
Не е за слабонервни! Изпращаме хиляди невинни същества към унищожение, натъпкани във вагони и камиони като добитък.
Да, нашите си, така да се каже евреи, от старите земи, ние спасяваме. Но униженията, на които те са подложени - с давидови жълти звезди, изселвани, наблъсквани из училища и други сгради, лишавани от елементарни удобства, със забрани да упражняват професиите си, експлоатирани в трудови лагери, лишени от елементарни парични средства, със запорирани сметки и блокирани имущества, с отнети къщи, в които се заселват българи. И това се върши пред очите на обществото. Голяма част от което се прави, че не забелязва случващото се.
Сега си припомням разкази от моя дядо (стар татко) какво е било в Дупница, как са страдали евреите в града и струпаните отвсякъде там. Не, не е за вярване. Това се случва у нас, в България. То също е част от нашата история, но липсва или е бегло споменато в учебниците и учебните помагала...

Впрочем, в Доклад от 5 април 1943 г. от Германската легация в София до Главната служба за сигурност на Райха относно напредъка в решаването на „еврейския въпрос“ в България
четем такива неща:
"За да разберем правилно становището на българското правителство, трябва да се знае, че един еврейски проблем във формата, в която той съществува в Райха, в България няма. В България има евреи, които са стигнали до ключови позиции в българското стопанство. Техното число обаче е малко. Тук не съществуват нито идеологическите, нито расовите предпоставки да се представи еврейският въпрос пред българския народ като бърз и нуждаещ се от разрешение, така както бе случаят в Райха. Българското правителство преследва с изселването на евреите предимно материалистични интереси, които се състоят в това да се предадат на доверени българи имуществата на изселените евреи, задоволявайки с това горните, и едновременно да заменят неспокойните евреи в новопридобитите земи със заслужили доверие българи. Българското правителство е готово без съмнение да изсели евреите и от старите предели на България, но то при всички случаи иска да избегне еврейският въпрос в България да стане предмет на коментари в световната преса... Настроението сред населението, създадено от изселването на евреите, трябва да се смята за положително. Защото има много същества, които нямат достатъчно препитание и се надяват, че с отстраняването на евреите от стопанския живот ще се сдобият с лични облаги, като се включат в еврейската търговия."

...

Ето един типичен документ за хайките (наречени "вдигане") за изпращане на еври в пещите на смъртта, които са провеждани с участието на държавата и верноподаните ѝ български граждани:

Оперативен план за „вдигане“ на евреите от Драма
Драма, между 1 и 4 март 1943 г.1
Лично строго поверително
ПЛАН
За вдигане на еврейте от жилищата им, живущи под района
на Драмското Полицейско Комендантство
и настаняване на временни лагери.
1. Дата и час на акцията. 4 март 4 часа сутринта.
2. Зборно място и час – В големия салон на Полицейското Комендантство, 2 часа след полунощ.
3. Вътрешна и външна изолация на града: Града да се блокира още в 3 часа след полунощ с войници от местния гарнизон. По улиците ще се пуснат патрулни двойки, със задача да не позволяват на гражданите да напускат жилищата си и да се движат по улиците до окончателното свършване на блокадата, която ще се вдигне точно в 7.30 часа.
4. Ударни групи – В района на Комендантството има 169 семейства, или мъже, жени, деца 628 души. За препращането на семействата са определени 77 ударни групи. Всяка група се състои от 3 души, двама униформени полицай и един войник. На всяка група се дава за прибиране по две семейства, който живеят в една къща или в две съседни къщи.
5. Начин на прибиране. В определения час полицая почуква на вратата на къщата без да влиза, само предупреждава главата на семейството, че по нареждане на правителството те се въдворяват временно във вътрешността на страната, като в известно време ще бъдат върнати обратно в домовете си, дава срок от 30 минути да се облекат и вземат със себе си долни дрехи, завивки и прибори за ядене а също така и парите и ценностите така и багажа поотделно на всяко лице да не надминава 40 клг. а за децата 20 клг. полицая стои пред къщата през цялото време и не позволява да излиза никой от къщата и до запечатването ѝ не позволява да се изнася нищо от нея до като не пристигне комисия по запечатването.
6. Формирани са 13 комисии с председатели началници на полицейски участъци, началници на групата и полиц. следовател, като на всяка ще се дадат по 13 къщи за запечатване […] председателите на комисиите, като на всеки ключ се постави картонче с адреса на семейството на къщата. Всяка ударна група завежда и представя на Коменданта на лагера задържаните еврей. От своя страна Коменданта на лагера отмята в списъка лицата които приема. Еврей които в момента на акцията не се окажат по домовете си, непосредствено след това ще се нареди за тяхното издирване и довеждане в лагера.
7. Прибиране на парите и скъпоценностите. Още с постъпването в лагера прави се щателен обиск на всички лица от претърсвателни групи формирани от служители при общината и полицията. Обиска се извършва от двама души, а останалите четири души наблюдават правилността на същия. Като периодично се сменяват.
За доброволно предадените, както и намерените при обиска пари и скъпоценности се съставят протоколи и още същия ден комисията ще ги внесе в Б.Н.Б. по блокирана сметка. Венчални пръстени не ще се изземват. Ако в някой еврей при обиска се намери оръжие, същото се изземват под описи и се предава в Комендантството. Преносителна комисия на ценности ще се формира от представители на полицейско комендантство, данъчното управление, банката и общината.
8. Санитарни мерки. Още с отвеждането на еврейските семейства в лагера околийския санитарен лекар, ведно с 3-ма лекари пристъпва към преглед, като въшливите и заразно болните се отвеждат в специално пригодени за целта помещения и ще започне обеззаразяването и изпарването на всички дрехи и постелъчни материали. В лагера се пригодиха 2 стай отоплени за лазарет където ще се извършва медицинския преглед и лекуват болните. Наредено е в лазарета да има винаги дежурен лекар с необходимите медикаменти.
За изпарване на дрехите непосредствено до лагера се поставиха две машини с необходимия горивен материал, както и шест големи казана за топлене на вода за измиване на всички нечистоплътни еврей, след което ще се дезинфекцират. За целта на околийския лекар се предадоха необходимите снаряжения за това, като казани, лейки, канчета, малки казанчета, кофи. Мобилизираха се 6 души бръснари за изтригването на косите на всички еврей.
До лагера се монтираха 4 големи казана за готвене. За готвачи ще се наемат от самите тях. Определено е помещение за столова за хранене.
Направени са 10 клозета в самия лагер от които 4 за жени и 6 за мъже съответно надписани. Зданието определено за лагер се намира на края на града и непосредствено до извора св. Варвара, откъдето ще се взема вода за пиене, за миене и за готвене. Зданието на лагера се охранява от 3 полицейски охранителни поста. Пригодена е една стая за дежурния стражар с двама полицаи служащи за бойна част.
9. В лагера няма да се допускат никакви външни лица, освен онези лица, който са натоварени непосредствено с изпълнението на задачата.
Коменданта на лагера ще се намира непрекъснато в лагера и ще поддържа реда и дисциплината на лагеруващите. Към същия са придадени двама […] и един старши стражар за поддържане реда и дисциплината в лагера.
Коменданта на лагера редовно ще ми докладва за всички констатирани нередовности и съобразно нуждите и обстановката ще се отстраняват.
В отношенията си с евреите наредено е полицаите да бъдат коректни.
10. Отпечатване на жилищата и описание на движимото имущество.
При прибирането на евреите във временните лагери ще се пристъпи към отпечатване на жилищата и описване на намиращото се в тях движимо имущество. Това ще се извършва от три членна комисия в състав: председатели: околийския агроном, околийския инженер, околийския училищен инспектор, Директора на гимназията, директора на прогимназията, държавния контрольор при общината, началника на гражданското отделение при общината, околийския ветеринарен лекар, началника на т.п. станция или техните помощници и членове по един чиновник и един гражданин за всяка комисия. Към всяка комисия ще се предадат по двама полицай за охрана и наблюдение. За водачи на комисиите ще служат полицейските началници, председатели на комисиите по запечатването и описването движимо имущество ще се пренася в нарочен склад, където се предава с опис на заведующ склада.
За пренасянето на багажа към всяка комисия ще се придадат по две каруци и по един полицай, който ще придружава каруците.
След като багажите се складират и подредят в склада ще се предаде на комисията в състав: Директор на Б.З.К. Банка, един полицейски началник и гражданин с протокол.
При описа движимото имущество, ако се открият пари и ценности ще се съставя отделен протокол и внасят в Б.Н. Банка по блокирана сметка.
Намерените при извършването на описа хранителни продукти ще се предават на делегата на еврейската община, като ще се използват за прехрана на евреите по време на престоя им във временните лагери.
Комисията след като приеме окончателно движимото имущество, предава ключовете на склада заедно с описите при протокола на делегата на комисарството, като склада предварително ще се запечати, съставя се протокол за случая и се охранява от полицай до ликвидирането на движимото
имущество по начин указан от комисарството по еврейските въпроси.
Всички ключове от еврейски къщи ще се предадат на чиновника по държавни имоти.
  
  03.02.2021 г.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
  _____   _     _____   ____          
|___ | | |_ |___ / / ___| __ _
/ / | __| |_ \ \___ \ / _` |
/ / | |_ ___) | ___) | | (_| |
/_/ \__| |____/ |____/ \__, |
|_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.