ИНТЕГРАТИВЕН ПОДХОД КЪМ НЯКОИ БАЗИСНИ ПОНЯТИЯ В НАУКАТА ЗА СИГУРНОСТТА

Разширена версия на доклад пред Международната научната конференция „Военна академия „Г. С. Раковски“ – 105 години знание в интерес на сигурността и отбраната”
6 и 7 април 2017 г.

Прочетете публикацията >>

Резюме: В доклада се прави опит за обединяване в интегративен комплекс на базисни категории от науката за сигурността, свързани с отделните теоретични подходи - Класификацията за Четирите вида Сигурност, Модела на Трите вълни на Сигурността и Релацията Предизвикателство-Риск-Опасност-Заплаха в условията на настъпващото глобализирано, постмодерно, мрежово и рисково общество.
Ключови думи: Сигурност, предизвикателство, риск, системен подход, модели за сигурност, вълнова теория.

INTEGRATIVE APPROACH TO SOME BASIC NOTIONS IN THE SECURITY SCIENCE, PROF. DR. NIKOLAY SLATINSKI
Abstract: The report is an attempt to harmonize in an integrative complex the fundamental categories of Security science, associated with different theoretical approaches - the Classification of the Four types of Security, the Model of Three waves of Security and the Relation Challenge-Risk-Danger-Threat in terms of the coming globalized, postmodern, network and risk society.
Key words: Security, challenge, risk, systematic approach, security models, wave theory.

Отговор

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
CAPTCHA
Този въпрос се изисква за спам превенция.
  ___  _____      ___    _ 
/ _ \ |___ | __ _ ( _ ) __| |
| | | | / / / _` | / _ \ / _` |
| |_| | / / | (_| | | (_) | | (_| |
\__\_\ /_/ \__, | \___/ \__,_|
|_|
Въведете показаните ASCII символи с цифри и малки или големи букви на латиница.